• רותם,Temssi

מהו היתר בניה ובאילו מצבים הוא נדרש?


היתר בניה הוא האישור/רישיון שמעניקות הוועדה המקומית לתכנון ולבניה או רשות הרישוי, בהתאם לחוק התכנון והבניה, תקנותיו ותקנים ישראלים מחייבים, המאפשר הריסה, בניה, או שימוש במקרקעין. כל זאת, בהתאם לזכויות הבנייה שנקבעו בתכנית החלה במקום.

היתר בניה הינו חובה. בניה או שימוש ללא היתר או בניגוד להיתר, הינה עבירה פלילית.

היתר הבניה כולל בתוכו שני דברים:

1. מסמך המפרט באופן כללי את הבקשה שאושרה ע"י הוועדה/רשות הרישוי.

2. "גרמושקה"/תוכנית הגשה - מכלול של תוכניות וטפסים המוגשים ע"י עורך הבקשה לוועדה המקומית, עבור קבלת היתר בניה. ה"גרמושקה" כוללת בתוכה:

 • דף ראשון: כולל בתוכו את הגוש והחלקה, כתובת, פרטי המבקש/ים, פרטי עורך הבקשה ומתכנן השלד, מהות הבקשה, שטח המגרש, חומרי גמר, חישובי שטחים, אחוזי בניה וחתימות.

 • מפת מדידה: מפה טופוגרפית המבוצעת ע"י מודד מוסמך בקנ"מ 1:250 ותוקפה עד חצי שנה ממועד הגשת הבקשה. הנחיות למפת מדידה ניתן לראות בקישור המצורף: http://mapi.gov.il/ProfessionalInfo/ETC/Pages/default.aspx

 • תוכנית פיתוח שטח: מוצגת בדר"כ בקנ"מ 1:250 וכוללת בתוכה שבילים, כבישים, מדרכות גובלות, גדרות, שערים, חניות וכו'.

 • תשריט ערוך: התשריט יבוצע בקנ"מ 1:100 ויכלול בתוכו תוכנית לכל קומה, חזיתות המבנה וכן לפחות 2 חתכים (אורך ורוחב).

 • שרטוטים נוספים במידת הצורך: לדוגמא הצגת ממ"ד מוצע גם בקנ"מ 1:50, מפורט, כולל 2 חתכים בקנ"מ 1:50/הגדלת חדר מדרגות לקנ"מ 1:50 במידה והורסים חלק מהמדרגות לצורך בניית מעלית.

מתי נדרש להוציא היתר בניה?

1. בעת הריסת מבנה קיים או הקמת מבנה חדש.

2. תוספת בניה למבנה - כגון מרפסות.

3. תוספות חיצוניות למבנה - כגון פרגולות, גדרות, מעלית חיצונית, חניות מקורות וכו'.

4. שימוש חורג - שינוי ייעוד הקרקע לשימוש אחר מהשימוש שנקבע לו בתכנית התקפה או בהיתר הבניה.

5. כל שינוי פנימי שעתיד לפגוע בקונסטרוקציה של המבנה או בצנרת המשותפת.

6. סלילת כבישים ודרכים, התווית דרכים, חפירות ותשתיות.

7. הצבת מבנים זמניים וניידים, מחסנים פריקים, מכולות וכו'.

8. כל מבנה שמוגדר בחוק בהגדרה רחבה - לדוגמא תמרורים למיניהם, עמודי חשמל, שובך יונים ומבנים פעוטים נוספים.

מתי ניתן לקבל פטור מהוצאת היתר בניה?

ישנם מבנים ועבודות הפטורים מהוצאת היתר בניה המוגדרים כ"עבודה מצומצמת" -

בנייה בבניין קיים או ליד בניין קיים של אחת או יותר מהתוספות המפורטות בתקנות (רשימה סגורה), שלא משנה את היסודות של שלד הבניין ולא פוגעת במערכות הבניין או בבטיחותו.

המבנים/עבודות הנכללים בקטגוריית ה"עבודה המצומצמת", נדרשים לעמוד בכללים הבאים:

 • פשוטים מבחינה הנדסית.

 • אין בהם כדי ליצור סיכון, הפרעה, מטרד או מפגע סביבתי של ממש.

 • השפעתם על חזות הבניין, הסביבה ועל אופיין ומאפייניהן, מעטה.

 • אינם פוגעים בשלד הבניין וביציבותו או במערכות הבניין ובתפקודיו.

סוגי מבנים ועבודות הפטורים מהוצאת היתר בניה ניתן לראות בקישור המצורף:

http://www.vkrayot.co.il/media/435/ptor-heter.pdf

במידה והם אכן עומדים בדרישות, אין צורך בהוצאת היתר בניה אך ישנו צורך בדיווח.​

בקשה להיתר לעבודה מצומצמת ניתן להגיש באופן עצמאי, ללא עריכה של איש מקצוע. זאת בניגוד לבקשה להיתר בנייה, הערוכה על ידי אנשי מקצוע בלבד.

טופס הגשת דיווח על עבודה מצומצמת:

http://bonim.pnim.gov.il/Pages/interactivehouse.aspx

חשוב לציין, כי הפטור מהיתר מהווה פטור מהפרוצדורה של הוצאת היתר בניה בלבד ואינו בא במקום כל דין אחר. ניתן לבנות בפטור מהיתר רק במקרה שחלה במקום תוכנית המאפשרת את הקמת הפריטים הפטורים מהיתר.

לסיכום, תהליך קבלת היתר הבנייה הינו תהליך ארוך (הגשת הגרמושקות לוועדה, בדיקת כל הנתונים, אישורים מהגופים השונים כגון ממ"י, הג"א, כבאות, אחראים לבדיקת בטון, פסולת, חברת חשמל וכדומה), חישובים סטטיים, פרסום במקרה של הקלה, אגרות, היטלי ועוד.

פרק הזמן הדרוש להוצאת היתר, משתנה בהתאם לבירוקרטיה של הגופים המוסדיים באזורים השונים, ממורכבותה של הבקשה עצמה וממשתנים לא צפויים נוספים. בכל אופן - יש לקחת בחשבון פרק זמן של מספר חודשים לפחות.

בהצלחה!

#אדריכלות #בקשהלהיתר #היתרבניה #גרמושקה #תמסי #תכנון #שיפוץ #בניה

178 views0 comments

Israel, Haifa

© 2019 

 • Black Facebook Icon
 • Black Twitter Icon
 • Black Instagram Icon
 • Black Pinterest Icon

יוסי  - 053-3067626

-(3D)

רותם - 052-3806274

-(2D)