• רותם,Temssi

עבודת האדריכל - מהי ?


בניית בית היא תהליך ארוך, המורכב ממספר שלבים - החל מהתכנון והעיצוב וכלה בבניין המוגמר.

במקצוע הבנייה מעורבים גורמים ומומחים רבים לכל תחום (לדוגמה יועצים למיניהם, מהנדס ומפקח), כשתפקידו של האדריכל הוא להוביל את מלאכת הבניה. על האדריכל להכין תכנון המקשר בין הדרישות וצרכיו של הלקוח, נתוני השטח, האקלים וסביבתו של המבנה, תוך הענקת תשומת לב להיבטים של הנדסה, חוקים ותקנות קיימות. במקביל, כוללת עבודתו של האדריכל מרכיב אומנותי, שכן הוא עוסק גם באסתטיקה של הבניין ובהשפעתו על החברה.

האדריכל מעורב בכל שלבי הבניה. במשך כל התהליך, הוא שומר על קשר עם הלקוח על מנת לתרגם את העיצובים לתהליך בניה בפועל.

וודאי שאלתם את עצמכם לא אחת, מהם שלבי עבודת האדריכל עד לקבלת התוצאה הסופית? לשם כך, נפרט עתה את השלבים העיקריים בעבודתו:

1. היכרות ראשונית עם הלקוח - כוללת פגישה והתרשמות ראשונית, קווים כלליים לתכנון הבית וכן תשלום עבור הוצאת תיק מידע בנוגע למגרש מהוועדה המקומית.

תיק המידע מוגש במערכת הרישוי הזמין.

מהו תיק מידע ומה כלול בו?

הרוצה להגיש בקשה להיתר נדרש להקדים ולבקש ממהנדס הועדה מידע לגבי המותר והאסור באותו שטח. לשם כך עליו להגיש בקשה למידע תכנוני הכוללת טופס סטנדרטי, מפת מדידה, פרטים אישיים, ועוד. יחידת ההנדסה תכין תיק מידע לאותו מבקש, ובו כל המידע הנדרש לאותו שטח: התקנות הרלוונטיות, הקביעות שנקבעו בתכניות מכל הדרגים, ועוד. במקביל תוגש הבקשה למידע לגופים מקומיים וארציים אשר יפרטו את דרישותיהם לגבי אותו שטח. גופים אלה כוללים את מכבי האש, הג"א, חברת החשמל, מנהל התעופה האזרחית, ואחרים – לפי העניין. עובדי יחידת ההנדסה יכינו תיק מידע וימסרו אותו לפונה תוך 30 יום. תוקפו של המידע הוא לשנתיים בלבד.

2. שלב התכנון - לאחר שהוצאנו את תיק המידע מהוועדה וקיבלנו את כל המידע הנדרש לשטח המבוקש, אנו יכולים לגשת לתכנון. בדר"כ נהוג לתת מספר סקיצות תכנוניות, המשלבות את הרצונות והשאיפות שלכם כלקוחות אל מול התנאים והגורמים הסביבתיים הנתונים. שלב זה עלול לקחת מעט זמן, הכולל שינויים ותיקונים, יתרונות וחסרונות לכל סקיצה ובסיומו תמשיכו עם הסקיצה הנבחרת.

ניתן ואף רצוי בסיום שלב זה, לבצע הדמיה למבנה על מנת לתת ללקוח תחושה מוחשית של העתיד להיבנות. אין טוב ממראה עיניים!

3. הכנת גרמושקה להיתר בניה - גרמושקה לוועדה המקומית (הכוללת מדידה ממודד מוסמך בקנ"מ 1:250, תוכנית לכל קומה בקנ"מ 1:100, חזיתות וחתכים). לעיתוים יידרשו שרטוטים נוספים. - בשלב זה, לאחר בחירת הסקיצה הרצויה, האדריכל מכין

4. הגשת הבקשה - לאחר הכנת הגרמושקה, מוגשת הבקשה לוועדה המקומית לבדיקה . הבקשה תוגש במערכת הרישוי הזמין כ"בקשה להיתר בניה" ובנוסף תוגש גם ידנית לוועדה (מס' העותקים הנדרשים יכול להשתנות מעט מוועדה לוועדה).

5. בדיקת הבקשה - הוועדה המקומית תבדוק את הבקשה שהוגשה. שלב זה עלול לקחת מעט זמן, שכן לעיתים נדרש האדריכל לבצע תיקונים/שינויים ולהחזיר שוב לבדיקה. במידה והבקשה כוללת הקלה/שימוש חורג, נדרש לבצע פרסום (עפ"י דרישות הוועדה).

6. הפעלת היועצים - בשלב זה, נדרש האדריכל להגיש את תוכניות היועצים - תוכנית יועץ קרקע, תוכנית יועץ חשמל, חישובים סטטיים וכו'.

7. קבלת אישורים נוספים - בשלב זה, נדרש האדריכל להשיג את האישורים הנוספים הנדרשים ע"י הוועדה המקומית - אישור חברת חשמל, אישור בזק וכו'.

8. תוכניות לביצוע/תוכנית עבודה - בשלב זה, האדריכל מכין תוכניות מפורטות לביצוע (תוכניות הריסה/בניה, חשמל, אינסטלציה, תאורה, גבס, רשימות אלומיניום, נגרות ומסגרות, חזיתות וחתכים, פריסות חללים רטובים, תוכנית ריצוף ופרטים במידה ונדרש). בסיום ההכנה, תוכניות אלו תשמשנה את הקבלנים בשטח.

9. שלב הבניה - בשלב זה, התוכניות הנ"ל מועברות לקבלנים המבצעים. חלק מהאדריכלים מבצעים פיקוח עליון בשטח ונמצאים בו ברגעים החשובים בבניה וחלקם מסתפקים בהגעה לשטח פעמים בודדות.

לאחר שלב זה, תמה עבודתו של האדריכל והחלום הפך למציאות!

#עיצובמטבחים #תכנון #עיצובפנים #מטבח #תמסי #ארונותמטבח #שיפוץ #בניה

43 views0 comments

Israel, Haifa

© 2019 

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black Pinterest Icon

יוסי  - 053-3067626

-(3D)

רותם - 052-3806274

-(2D)